คุณคิดว่าเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝังเรื่องใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 599 คำตอบ